​جزئیات هر پنل تخصصی اعم از ساعت و روز متعاقبا در همین صفحه بارگذاری خواهد شد.

تکمیل ظرفیت

همراه داشتن کارت ملی در روز مراسم الزامی می باشد

 ثبت نام پنل های تخصصی
​​​​​​​ اجلاس ایران و آفریقا 1403

محل برگزاری پنل ها: تهران،  شهرک والفجر، ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی
 زمان: ​​​​​​​9 و 10 اردیبهشت

​جزئیات هر پنل تخصصی اعم از ساعت و روز متعاقبا در همین صفحه بارگذاری خواهد شد.